Gemeentes eisen natuurinclusieve zonneparken

Scroll

Uit onderzoek van Solar magazine van de Natuur- en Milieufederaties (NMF) blijkt dat 23 procent van de gemeenten eist dat projectontwikkelaars de natuur verbeteren bij de realisatie van een zonnepark. Ze noemen dit dan ook wel natuurinclusief zonnepark.

Hoewel gemeenten volgens het Loket & Natuur wel ambitie tonen, ontbreekt het vaak aan daadkracht om de natuur voldoende ruimte te geven in nieuwe zonneweides.

Vereist

Het onderzoek vond plaats tussen mei en oktober 2023, waarbij een willekeurige steekproef van 50 Nederlandse gemeenten werd onderzocht. Door bureauonderzoek werden 31 beleidsdocumenten verkregen; twee gemeenten verstrekken slecht een beknopte uitleg op hun website, terwijl vijf anderen aangeven dat hun beleid nog in ontwikkeling is.

Van de 31 gemeenten met een beleidskader voor zonneparken werd eerst geanalyseerd welk ambitieniveau ze hanteren ten aanzien van het natuurbelang. Bij  22 procent werd geen ambitie of doelstelling voor natuurversterking aangetroffen, terwijl 55 procent natuurversterking als een wens formuleert en 22 procent het als een harde eis stelt.

Uitsluiting van Natura 2000

Daarnaast hebben de onderzoekers geëvalueerd hoe deze ambities zijn vertaald naar concrete voorschriften voor initiatiefnemers, zoals beperkingen, specifieke maatregelen tijdens inrichting en beheer of procesvereisten.

Bovendien hanteert 71 procent van de gemeenten voorwaarden per deelgebied, terwijl in 39 procent van de gevallen wordt verwezen naar de Gedragscode Zon op Land. In 87 procent van de gemeentelijke documenten is een sectie opgenomen met specifieke maatregelen die van ontwikkelaars worden gevraagd. Het aantal maatregelen met betrekking tot natuurwaarde varieert echter  sterk, van 0 tot 14 met een gemiddelde van 6. Van deze 6 maatregelen is er slechts één gericht op het belangrijkste aspect, namelijk natuurbeheer.

Beleid voor duurzame zonne-energie

In 84 procent van de beleidskaders wordt aandacht besteed aan multifunctionaliteit. Vaak wordt dit gepresenteerd met een lijst van suggesties, variërend van ‘zon op geluidswallen’ tot het benutten van ‘restgronden’ en ‘agri-pv’. In 3 beleidskaders, wat overeenkomt met 6 procent, wordt natuurontwikkeling genoemd als een mogelijke nevenfunctie.

Om te onderzoeken hoe gemeenten hun natuurinclusieve visies in praktijk brengen, heeft de Natuur- en Milieufederaties (NMF) een speciale meetlat ontwikkeld. De hoop is dat deze eerste versie binnenkort breed kan worden toegepast als een tool waarmee gemeenten de effectiviteit van hun beleid kunnen beoordelen en vergelijken. Terwijl het huidige onderzoek zich richtte op de uitwerking van ‘spelregels’ in beleidskaders, kunnen gemeenten ook het verschil maken door een actieve rol aan te nemen als scheidsrechter of spelverdeler. In de praktijk blijkt volgens de NMF dat gemeenten een aanzienlijke rol hebben gespeeld in het ontwerpproces van veel natuurinclusieve zonprojecten.

Kecxwind en natuurinclusief

Wij als Kecxwind dragen zeker bij aan de natuurinclusieve voorwaarden. Wij beheren onder anderen al diverse natuurinclusieve zonneparken. Natuurinclusieve zonneparken zijn zonneparken die zo ingericht worden dat ze een meerwaarde hebben voor biodiversiteit en geen schade brengen aan de bodem. Hieronder hebben wij enkele natuurinclusieve voorbeelden van onze beheerde zonneparken.

Insectenhotel

Bij het plaatsen van een zonnepark is het verstandig om rekening te houden met de natuur.  Een insectenhotel is een constructie die is ontworpen om verschillende soorten insecten een geschikte habitat te bieden. Deze hotels zijn bedoeld om bij te dragen aan de biodiversiteit in tuinen en stedelijke omgevingen door een veilige en comfortabele omgeving te bieden voor insecten om te nestelen, overwinteren en zich voort te planten.

Het grondwerk

Bij één van onze beheerde zonneparken zijn ze nu bezig met fase 2 van natuur technische grondwerkzaamheden. Het voormalige agrarische gebruik van het gebied heeft de bouwvoor verontreinigd met meststoffen, mineralen en bestrijdingsmiddelen, wat niet gunstig is voor het ontwikkelen van waardevolle natuur. Tijdens de herontwikkelingsfase zijn natuurstroken gecreëerd door delen van het terrein tot ongeveer 40 cm diep uit te graven, waardoor de ecologische potentie van de grond is verbeterd. Met natuur technische ontgraving, waarbij micro reliëf ontstaat, biedt de bodem nu variatie in hoogte, zonlicht, schaduw, vochtigheid en vruchtbaarheid. Deze diversiteit creëert een gunstige omgeving voor verschillende vegetatietypes, wat resulteert in een gevarieerde flora en fauna in het gebied.

Zonnepark schapen

Kecxwind heeft ook zonneparken in beheer waar schapen grazen. Zonneparken met schapen, ook wel bekend als solar grazing komt steeds vaker voor. De grazers krijgen genoeg te eten en daarnaast voldoende beschutting tegen bijvoorbeeld de wolf.

Wil je meer informatie over het beheren van zonneparken? Je kunt ons vrijblijvend contacteren via het telefoonnummer +31 (591) – 546842 of via het e-mailadres info@kecxwind.com.

Blogs:

Wil je meer weten over ons bedrijf? Lees dan ook één van onze andere blogs!